Siirry sisältöön

GLADIATOR FACTORY:N TIETOSUOJASELOSTE.

Tietosuojaselosteen pitäjä

Gladiator factory Ry

Härkätie 20 F 32,

70780 Kuopio

Y-tunnus: 2574140-3

2. Tietosuojaselosteesta vastaava yhteyshenkilö

Teemu Sikanen

+358 405 882 190

Teemu(at)gladiatorfactory.com

3. Tietosuojaselosteen nimi

Gladiator factory Ry tietosuojaseloste

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Gladiator Factory ry kerää asiakkaiden ja jäsenten henkilötietoja siinä määrin, kuin se on tarpeellista kamppailuseuran toiminnan järjestämiseksi.

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakkaiden ja jäsenten asioiden hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, tiedottamiseen, palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä palvelujen kehittämiseen ja laskutukseen liittyen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.

5. Käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun ylläpitää ja hallinnoida jäsenrekisteriä. Tietojen käyttötarkoituksena on jäsenten hallintaan, yhteydenpitoon, jäsenmaksujen seurantaan, tiedotukseen ja yhdistyksen toiminnan toteuttamiseen liittyvät tarpeet. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu yhdistyksen tarkoituksenmukaiseen toimintaan ja jäsenten tarpeiden täyttämiseen.

6. Rekisterin tietosisältö (käsiteltävät henkilötietoryhmät)

Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot lähtökohtaisesti kaikista rekisteröidyistä henkilöistä:

1. henkilön perustiedot ja yhteystiedot: etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Yhdistyslaki ja seuran säännöt velvoittavat seuraa pitämään jäsenrekisteriä. Jäsenrekisteriä ylläpitää MyClub-palvelu. Jäsenrekisteri on erillinen palvelu, eikä liity verkkosivuilla kerätyn tiedon

Verkkosivuilla tietolähteinä toimivat verkkosivun sisäiset lomakkeet, ja vain lomakkeille syötettävät tiedot.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

Lomakkeilta kerättyjä tietoja säilötään korkeintaan kaksi vuotta lomakkeen lähetyspäivästä alkaen.

9. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta tai julkaista kolmannelle osapuolelle ilman jäsenen kirjallista lupaa.

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään palvelimien tietokannoissa, jotka on suojattu asianmukaisilla teknisillä toimenpiteillä tietoturvan varmistamiseksi. Tietokannat on suojattu vahvalla salasanalla ja palomuurilla, joka estää luvattoman pääsyn tietoihin.

Ainoastaan oikeutetuilla henkilöillä, joilla on riittävät valtuudet, on pääsy tietokantoihin ja tietoihin. Pääsy henkilötietoihin edellyttää käyttäjätunnuksen ja vahvan salasanan käyttöä.

Henkilötietoihin pääsy on rajattu ainoastaan niitä tarvitseville henkilöille yhdistyksen sisällä. Tällaiset rajoitukset ja valvonta auttavat varmistamaan, että henkilötiedot ovat suojattuja ja niitä käsitellään ainoastaan tarpeellisiin tarkoituksiin.

Rekisteriä seurvaavat henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan kirjallisesti kohdassa 2. mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä vastaa jäsenelle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään aina tarpeen tullen ja lainsäädännön muuttuessa. Tämä rekisteri- ja tietosuojaseloste on luotu 30.6.2023